4. ANGGARAN DASAR (AD) K2MSCI

KERUKUNAN KAWANUA  ”MASAWANG – SAWANGAN” ( K2MS )

CITRA INDAH JONGGOL – BOGOR

ANGGARAN DASAR ( AD )

BAB – I

Nama, Waktu, dan Kedudukan

Nama

Pasal 1

Organisasi ini bernama Kerukunan Kawanua ”Masawang – sawangan” Citra Indah Jonggol yang selanjutnya disebut K2 Masawang – sawangan dan disingkat K2MS.

Waktu

Pasal 2

K2 Masawang – sawangan didirikan oleh beberapa keluarga yang berasal dari daerah Sulawesi Utara dan bertempat tinggal di perumahan Citra Indah Jonggol pada tanggal 14 April 2002 sampai waktu yang tidak  Ditentukan.

Kedudukan

Pasal 3

Wilayah dan tempat kedudukan K2 Masawang – sawangan berada di :

Kompleks      :  Perumahan Citra Indah Jonggol Cluster Bukit Menteng Blok A.6 No. 37

Desa             :  Sukamaju

Kecamatan     :  Jonggol

Kabupaten     :  Bogor

Propinsi         :  Jawa Barat

BAB –II

Kedaulatan

Pasal 4

Kedaulatan K2 Masawang–sawangan berada ditangan anggota melalui Musyawarah Anggota (MA) dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pengurus sesuai dengan amanat MA.

BAB – III

Landasan, Dasar, Azas dan Prinsip

Landasan

Pasal 5

K2 Masawang – sawangan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dasar

Pasal 6

K2 Masawang – sawangan berdasarkan kasih persaudaraan.

Azas

Pasal 7

K2 Masawang – sawangan berazaskan azas kekeluargaan dengan mengedepankan hidup saling tolong-menolong dan semangat mapalus/mapaluse/moposad.

Prinsip

Pasal 8

1.       Keanggotaan K2 Masawang – sawangan bersifat sukarela dan terbuka

2.       Pengelolaan organisasi diselenggarakan secara demokrasi

3.       K2 Masawang – sawangan terbuka dalam hal melakukan kerjasama dengan organisasi atau perkumpulan lain yang sejenis terutama yang berasal dari daerah Sulawesi Utara, sejauh tidak bertentangan dengan AD – ART dan  peraturan-peraturan lainnya yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam MA.

BAB – IV

Tujuan, Fungsi dan Kegiatan

Tujuan

Pasal 9

Tujuan K2 Masawang – sawangan yaitu menghimpun dan mempersatukan warga masyarakat asal daerah Sulawesi Utara dengan disemangati citra kawanua yang berarti teman satu negeri, satu po’ong, satu kampung.  K2 Masawang – sawangan berupaya untuk :

1.       Mewujudkan kesetiakawanan sosial serta membina kerukunan dan kehidupan kerohanian

2.       Meningkatkan tali persaudaraan untuk saling membantu dan tolong-menolong

3.       Melestarikan adapt-istiadat dan budaya Sulawesi Utara kepada generasi penerus.

Fungsi

Pasal 10

K2 Masawang – sawangan memiliki fungsi :

1.       Sebagai sarana untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perekat K2 Masawang – sawangan

2.       Sebagai sarana pembinaan dan pendidikan anggota akan hak dan kewajibannya dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.       Sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi anggota.

4.       Sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Kegiatan

Pasal 11

1. K2 Masawang – sawangan menjalankan Program-program dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk

membina kerukunan, kebersamaan dan persaudaraan antara sesama anggota.

2. Program-program kegiatan dimaksud di Pasal 11 ayat 1 di atas meliputi :

a. Pertemuan rutin anggota

b. Pelayanan Kerohanian

c. Pelayanan sosial

d. Arisan anggota

e. Kegiatan penggalangan dana

BAB – V

Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Anggota

Keanggotaan

Pasal 12

1.  Yang disebut anggota K2 Masawang – sawangan adalah keluarga atau perseorangan yang berkaitan

langsung atau tidak langsung dengan daerah Sulawesi Utara, berdomisili di perumahan Citra Indah

Jonggol dan terdaftar secara sah sebagai anggota.

2.  Anggota K2 Masawang – sawangan sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat 1 diatas terdiri dari :

a. Keluarga atau perseorangan yang berasal dari daerah Sulawesi Utara

b. Keluarga atau perseorangan yang karena pernikahan dengan warga yang memiliki akar keturunan

berasal dari daerah Sulawesi Utara

c. Keluarga atau perseorangan yang bersimpati kepada K2 Masawang – sawangan dan bersedia

tunduk pada aturan-aturan yang tertuang dalam AD – ART dan  peraturan-peraturan lainnya yang

telah diputuskan dan ditetapkan dalam MA.

3.  Keanggotaan sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 diatas terdiri dari :

a. Anggota

b. Anggota Simpatisan

c. Anggota Kehormatan

4. Yang disebut anggota aktif  K2 Masawang – sawangan adalah anggota yang aktif mengikuti dan

hadir dalam kegiatan-kegiatan atau program-program kerja minimal 1 (satu) kali dalam kurun

waktu tiga bulan, dan secara rutin melunasi kewajiban iuran anggota.

5. Yang disebut anggota dewasa yaitu anggota yang berumur 17 tahun keatas dan sehat mental, atau

telah berkeluarga, atau  terbukti telah dewasa secara jasmani dan rohani.

Hak Anggota

Pasal 13

Setiap anggota K2 Masawang – sawangan memiliki hak yang sama dalam :

1.       Menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh K2 Masawang – sawangan

2.       Mengikuti dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh K2 Masawang – sawangan

3.       Menyampaikan pendapat dan memberi suara dalam MA dan rapat lainnya

4.       Meminta pertanggung-jawaban pengurus tentang jalannya kegiatan organisasi, pelayanan dan keuangan K2 Masawang – sawangan melalui MA.

5.       Memilih dan dipilih menjadi pengurus K2 Masawang – sawangan

6.       Mendapatkan bantuan sosial untuk :

a. Orang sakit

b. Kedukaan

c. Musibah

7.   Selanjutnya tentang hak anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1-6 diatas, diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga (ART).

Kewajiban Anggota

Pasal 14

Setiap anggota K2 Masawang – sawangan memiliki kewajiban yang sama dalam :

1.       Mematuhi dan mentaati semua aturan yang termuat didalam AD- ART maupun setiap peraturan-peraturan lainnya yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam MA.

2.       Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan K2 Masawang – sawangan

3. Menjunjung tinggi harkat, martabat, etika, budaya serta nilai-nilai luhur sebagai  warga Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

4.       Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur kawanua dalam semangat ’Mapalu / Mapaluse / Maposad’ untuk saling baku-baku bae, baku-baku bantu dan tolong-menolong

5.       Berpartisipasi aktif dalam program-program kegiatan K2 Masawang – sawangan

6.       Membayar iuran wajib anggota setiap bulan sesuai kesepakatan yang telah diputuskan dalam MA

7. Selanjutnya tentang kewajiban anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1-6 diatas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB – VI

Musyawarah Anggota dan Rapat

Musyawarah Anggota

Pasal 15

1. Musyawarah Anggota yang disingkat  MA adalah forum tertinggi dalam K2 Masawang – sawangan

2. MA diadakan secara berkala oleh pengurus sedikit-dikitnya setiap triwulan dalam satu masa

kepengurusan, untuk mengevaluasi  jalannya organisasi dengan segala kegiatannya dan mengevaluasi

kinerja pengurus.

3. MA memiliki kewenangan untuk :

a.  Menetapkan dan mengubah AD, ART, Ketetapan musyawarah dan peraturan-peraturan khusus

b.  Menetapkan program kerja dan anggaran tahunan

c.  Mendengar, menerima dan menolak pertanggungjawaban pengurus

d.  Memilih dan menetapkan pengurus, pengawas dan atau penasehat

b.  Menetapkan logo atau lambang K2 Masawang – sawangan

4. Dalam MA untuk mengambil keputusan tentang Pemilihan pengurus baru, Perubahan AD dan ART, dan

pembubaran organisasi dinyatakan sah apabila MA tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah anggota yang diundang.

5. Dalam keadaan yang mendesak serta untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan K2 Masawang

– sawangan, atas persetujuan  penasehat, anggota dapat meminta diadakannya MA Luar biasa untuk

meminta pertanggung jawaban pengurus.

6. MA Luar biasa dapat diadakan apabila :

a. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3  dari jumlah anggota mengajukannya secara tertulis

kepada pengurus

b. Pengurus melakukan pelanggaran terhadap AD, ART dan  peraturan-peraturan lainnya yang

telah diputuskan dan ditetapkan dalam MA.

Rapat

Pasal 16

1. Rapat pengurus diadakan oleh pengurus K2 Masawang – sawangan yang dihadiri oleh unsur ketua,

unsur sekretaris dan bendahara, untuk mengevaluasi dan mempersiapkan program-program kegiatan

2. Rapat Lengkap diadakan oleh pengurus K2 Masawang – sawangan yang dihadiri oleh pengurus,

pengawas, penasehat, koordinator setiap bidang dan koordinator setiap zona

3. Rapat Khusus diadakan oleh pengurus yang dihadiri oleh salah satu unsur organisasi dalam rangka

membahas hal-hal tertentu, rapat ini bersifat sewaktu-waktu ( insidentil )

4. Rapat Panitia diadakan oleh panitia pelaksana program tertentu yang dihadiri oleh anggota panitia dan

didampingi oleh pengurus K2 Masawang – sawangan.

BAB – VII

Quorum dan Pengambilan Keputusan

Quorum

Pasal 17

1. MA dan Rapat-rapat dianggap sah atau Quorum apabila dihadiri oleh setengah tambah satu dari total

anggota yang diundang.

2. MA dan Rapat-rapat yang tidak memenuhi Quorum harus ditunda pelaksanaannya pada waktu yang

tidak ditentukan.

3. Pelaksanaan MA dan Rapat-rapat akibat penundaan, dianggap sah walaupun tidak memenuhi Quorum.

Pengambilan Keputusan

Pasal 18

1. Pengambilan keputusan dalam MA dan Rapat-rapat diusahakan secara kekeluargaan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila hal ini tidak memungkinkan karena terdapat

perbedaan pendapat yang signifikan maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak atau voting.

2. Hasil pengambilan keputusan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Musyawarah (BAM) atau

Berita Acara Rapat (BAR) yang ditandatangani oleh pimpinan dan notulis MA atau Rapat.

BAB – VIII

Penasehat

Tata Cara Pengadaan

Pasal 19

1. Penasehat adalah lembaga penting yang tidak terpisahkan dari K2 Masawang – sawangan

2. Penasehat dipilih dan dianggat melalui MA

3. Penasehat bertanggung jawab kepada anggota melalui MA

4. Syarat-syarat seseorang diangkat menjadi penasehat adalah :

a.    Terdaftar sebagai anggota Dewasa K2 Masawang – sawangan minimal 6 ( enam ) bulan

b.    Merupakan tokoh masyarakat, berpengalaman, dihormati, arif, bijaksana dan memiliki

pengetahuan yang cukup mengenai organisasi dan adat-istiadat daerah Sulawesi Utara

5. Penasehat berfungsi sebagai pembimbing, pemberi saran, usul dan nasehat serta pengarah

pelaksanaan tugas dari pengurus agar sesuai dengan AD- ART dan Ketetapan-ketetapan MA.

6. Penasehat terdiri ketua dan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang anggota, yang masing-masing memiliki

tanggungjawab dan wewenang yang sama.

Masa Tugas

Pasal 20

1. Masa tugas penasehat selama 3 ( tiga ) tahun sejak dipilih, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali

masa tugas berikutnya dengan mempertimbangkan kesediaan dari yang bersangkutan.

2. Penasehat yang telah menjabat dua kali masa kepengurusan berturut-turut tidak boleh dipilih kembali

kecuali setelah jeda minimal satu masa kepengurusan.

Penggantian Antar Waktu

Pasal 21

1. Apabila anggota penasehat berhenti sebelum masa tugasnya selesai, pengurus harus

menyelenggarakan rapat lengkap yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, penasehat untuk mengangkat

pengganti sampai masa tugas penasehat berakhir.

2. Anggota penasehat pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 diatas, harus memenuhi

persyaratan seperti yang tersebut dalam AD ini BAB VIII pasal 19 ayat  4.

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

1. Diminta atau tidak diminta, penasehat berhak dan wajib memberikan masukkan-masukkan berupa saran

atau nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan tugasnya sejauh hal itu sesuai dengan AD ART

dan aturan organisasi lainnya.

2. Penasehat berhak dan wajib memantau kinerja pengurus dan dapat mengarahkan anggota dengan jalan

memberikan nasehat demi terciptanya kesatuan dan persatuan serta kebersamaan anggota.

BAB – IX

Pengurus

Tata Cara Pengadaan

Pasal 23

1. Pengurus adalah lembaga penting yang menjalankan roda organisasi K2 Masawang – sawangan sesuai

dengan mandat MA

2. Pengurus merupakan pemegang kuasa atas keputusan MA

3. Pengurus dipilih dan dianggat melalui MA dan bertanggung jawab kepada anggota melalui MA

4. Syarat-syarat seseorang diangkat menjadi pengurus adalah :

a.    Terdaftar sebagai anggota Dewasa K2 Masawang – sawangan minimal 6 ( enam ) bulan dan

sudah pernah mengikuti MA

b.       Memiliki kepribadian yang baik, berperilaku jujur, ketrampilan kerja, berpengetahuan yang cukup mengenai organisasi dan adat-istiadat daerah Sulawesi Utara serta memiliki jiwa kepemimpinan dengan semangat Mapalus / Mapaluse / Maposad

5. Pengurus terdiri ketua, sekretaris dan bendahara dan 2 orang anggota.

Masa Tugas

Pasal 24

1. Masa tugas pengurus selama 3 ( tiga ) tahun sejak dipilih, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali

masa tugas berikutnya dengan mempertimbangkan kesediaan dari yang bersangkutan.

2. Pengurus yang telah menjabat dua kali masa kepengurusan berturut-turut tidak boleh dipilih kembali

kecuali setelah jeda minimal satu masa kepengurusan.

Penggantian Antar Waktu

Pasal 25

1. Apabila anggota pengurus berhenti sebelum masa tugasnya selesai, pengurus harus

menyelenggarakan rapat lengkap yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, penasehat untuk mengangkat

pengganti sampai masa tugas pengurus berakhir.

2. Anggota pengurus pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 diatas, harus memenuhi

persyaratan seperti yang tersebut dalam AD ini BAB IX pasal 23 ayat  4.

Hak dan Kewajiban

Pasal 26

1. Dalam menjalankan tugasnya pengurus berhak mengangkat koordinator pada bidang-bidang tertentu

sesuai kebutuhan organisasi

2. Untuk menjangkau wilayah yang cukup luas diperumahan Citra Indah, pengurus berhak mengangkat

koordinator yang membawahi zona-zona sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh pengurus

dengan mempertimbangkan jangkauan dan jumlah anggota tiap zona

3. Pengurus berhak membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan tertentu yang bersifat

sementara.

4. Pengurus berhak menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan

tugasnya sesuai keputusan MA

5.   Dalam hal-hal yang bersifat sangat mendesak (Urgency) dan dianggap dapat  mengancam

keselamatan jiwa anggota atau kelangsungan K2 Masawang – sawangan, pengurus setelah

mendengar nasehat dan masukkan  penasehat, berhak membuat pengeluaran tanpa  melalui

persetujuan MA.

6.   Pengurus berhak membuat peraturan operasional yang dianggap perlu untuk menjalankan roda

organisasi sejauh tidak melanggar AD/ART.

7.   Pengurus berhak dan wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi menjaga

keutuhan, kekompakan serta kelangsungan K2 Masawang – sawangan.

8.   Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya atas  persetujuan MA dengan mendengar

nasehat, saran dan masukkan dari penasehat.

9.   Pengurus wajib mentaati dan menjalankan semua ketentuan organisasi yang diatur dalam AD-ART

serta peraturan- peraturan lainnya yang ditetapkan dan menjadi amanat MA.

10. Pengurus wajib melakukan upaya-upaya dalam rangka memajukan dan mengembangkan organisasi

11. Pengurus wajib memimpin Musyawarah Anggota dan atau rapat-rapat organisasi

12. Pengurus wajib menyelenggarakan pemilihan pengurus baru pada akhir masa kepengurusannya

13. Pengurus wajib menyampaikan laporan dan pertanggung-jawaban jalannya program kegiatan dan

inventaris organisasi kepada anggota secara berkala atau apabila diminta oleh MA.

14. Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban setelah berakhirnya masa

kepengurusan sebelum terbentuknya pengurus baru.

Wewenang

Pasal 27

1.       Menerima dan meneliti permohonan anggota baru serta memberhentikan anggota

2.       Meminta anggota untuk menghadiri dan melaksanakan MA

3.       Meminta pengawas untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan

4.       Menerima dan menolak permintaan pertanggung jawaban pengurus yang bersifat insidentil ataupun tidak sesuai BAB  IX pasal 26 ayat 13

BAB – IX

Pengawas Perbendaharaan

Tata Cara Pengadaan

Pasal 28

1. Pengawas perbendaharaan adalah lembaga yang tidak terpisahkan dari K2 Masawang – sawangan

2. Pengawas perbendaharaan dipilih dan dianggat melalui MA

3. Pengawas perbendaharaan bertanggung jawab kepada anggota melalui MA

4. Syarat-syarat seseorang diangkat menjadi pengawas perbendaharaan adalah :

a.    Terdaftar sebagai anggota Dewasa K2 Masawang – sawangan minimal 6 ( enam ) bulan

b.    Memiliki sifat jujur dan berperilaku yang baik didalam dan diluar organisasi dan memiliki

pengetahuan yang memadai dalam hal manajemen dan keuangan

5. Pengawas perbendaharaan berfungsi sebagai pemeriksa, pengontrol, pemberi saran dan masukkan

dalam menjaga memelihara dan mengelolah perbendaharaan.

6. Pengawas terdiri ketua dan 2 (dua) orang anggota, yang masing-masing memiliki tanggungjawab dan

wewenang yang sama.

Masa Tugas

Pasal 29

1. Masa tugas pengawas selama 3 ( tiga ) tahun sejak dipilih, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali

masa tugas berikutnya dengan mempertimbangkan kesediaan dari yang bersangkutan.

2. Pengawas yang telah menjabat dua kali masa kepengurusan berturut-turut tidak boleh dipilih kembali

kecuali setelah jeda minimal satu masa kepengurusan.

Penggantian Antar Waktu

Pasal 30

1. Apabila anggota pengawas berhenti sebelum masa tugasnya selesai, pengurus harus

menyelenggarakan rapat lengkap yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, penasehat untuk mengangkat

pengganti sampai masa tugas pengawas berakhir.

2. Anggota pengawas pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 diatas, harus memenuhi

persyaratan seperti yang tersebut dalam AD ini BAB IX pasal 28 ayat  4.

Hak dan Kewajiban

Pasal 31

1. Diminta atau tidak diminta, pengawas berhak dan wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakkan

dan pengelolaan organisasi oleh pengurus.

2. Pengawas berhak atas fasilitas dan sarana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

3. Pengawas berkewajiban untuk merahasiakan hasil pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukannya

Kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut.

Wewenang

Pasal 32

  1. Meneliti catatan dan atau berkas pembukuan keuangan dan barang serta bukti lainnya yang ada

kaitannya dengan K2 Masawang – sawangan

  1. Membuat laporan tertulis perihal perbendaharaan tentang hasil pengawasan dan disampaikan

melalui pengurus dalam forum MA

3.   Memberikan koreksi dan peringatan kepada pengurus menyangkut perbendaharaan organisasi

BAB – X

Keuangan

Pasal 33

1.   Keuangan K2 Masawang – sawangan bersumber dari Iuran wajib anggota, persembahan dalam

Pertemuan / ibadah, sisa hasil kegiatan, sumbangan sukarela dari anggota dan dari sumber-

sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat  dan tidak menyalahi AD-ART dan ketentuan

yang berlaku.

2.  Besarnya Iuran wajib adalah Rp 10.000,-  ( sepuluh ribu rupiah )  per kepala keluarga per bulan.

3.  Keuangan K2 Masawang – sawangan digunakan untuk :

a.     Mendanai kegiatan-kegiatan operasional

  1. Mendanai kegiatan ibadah dan peringatan hari raya tertentu
  2. Mendanai Kegiatan sosial anggota
  3. Mandanai Kegiatan organisasi lainnya
  4. Pengadaan alat atau barang  inventaris.

4. Administrasi keuangan diselenggarakan oleh pengurus dalam hal ini oleh bendahara  secara tertib,

transparan dan bertanggung jawab.

5. Pertanggung jawaban keuangan dilaporkan pengurus kepada semua anggota sedikit-dikitnya setiap

triwulan dalam masa kepengurusan.

BAB – XI

Peringkat Keputusan dan Ketetapan

Pasal 34

K2 Masawang – sawangan mempunyai peringkat keputusan dan ketetapan dengan urutan tertinggi terendah sebagai berikut :

1. AD-ART dan Ketetapan Musyawarah Anggota ( MA )

2. Keputusan Rapat Lengkap

3. Keputusan Rapat Pengurus

4. Keputusan Rapat Khusus

5. Rapat Panitia

BAB – XII

Hubungan dan Kerjasama

Hubungan

Pasal 35

1.       K2 Masawang – sawangan dapat menjalin hubungan dengan sesama organisasi atau perkumpulan yang warganya berasal dari daerah Sulawesi Utara sejauh tidak bertentangan dengan AD – ART dan  peraturan-peraturan lainnya yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam MA.

2.       ketentuan sebagaimana dalam pasal 33 ayat 1 pasal diatas diatur lebih lanjut dalam ART.

Kerja Sama

Pasal 36

1.       Untuk mencapai tujuan bersama, K2 Masawang – sawangan akan terbuka untuk bekerjasama dengan  sesama organisasi atau perkumpulan yang warganya berasal dari daerah Sulawesi Utara, sejauh tidak bertentangan dengan AD – ART dan  peraturan-peraturan lainnya yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam MA.

2.       ketentuan sebagaimana dalam pasal 34 ayat 1 pasal diatas diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB – XIII

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 37

1. Anggaran Dasar tidak dapat dirubah oleh unsur manapun dalam organisasi tanpa adanya

persetujuan MA

2. Perubahan Anggaran Dasar dapat diusulkan oleh pengurus dan atau anggota dan berlaku efektif

setelah mendapatkan persetujuan MA.

3.       AD, ART dan Peraturan yang ada sebelum diputuskan dan ditetapkan oleh MA tentang AD, ART dan Peraturan K2 Masawang – sawangan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB – XIV

Penutup

Pasal 38

Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar ini, diatur  lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan  penjabaran dari Anggaran Dasar.

Ditetapkan di   :  Citra Indah Jonggol – Bogor

Pada tanggal   :  Juni 2011

KERUKUNAN KAWANUA

”MASAWANG – SAWANGAN” CITRA INDAH

( K2MSCI )

Ketua,                                                                                            Sekretaris,

Apholos Riung                                                              Juliant RatuntigaLeave a Reply

You must be logged in to post a comment.